2020 har vært et år i omstillingens tegn, men resultatet er at vi i dag er et betydelig mer solid selskap enn det vi var for bare et år siden.

– Endringene som har blitt gjort gjennom 2020 har vært store, og for en del har de også vært ubehagelige. For selskapet har de imidlertid vært helt nødvendige, og vi er i dag et mye mer solid selskap enn det vi var for bare et år siden, sier konsernsjef i Endúr ASA, Hans Olav Storkås.

Ny retning
Hoveddelen av Endúrs virksomhet har de siste årene vært innen segmentene maritime og offshore energi. Flere av selskapene i disse segmentene har imidlertid hatt utfordringer med å oppnå positive økonomiske resultater over tid, og markedsutsiktene for begge segmentene har vært usikre. Det skriver Endúr ASA i Årsrapporten for 2020 som ble gjort offentlig i dag.

I februar 2020 førte dette til en beslutning om å avvikle offshore entreprenør virksomheten Endúr Energy Solutions AS. Samtidig har Endúrs inntreden i akvakultur-relatert virksomhet hatt en positiv utvikling siden løsninger for oppdrettsnæringen ble identifisert som et satsingsområde i 2018.
– Dette gjorde at Endúr i juni 2020 definerte en satsing på markedet for marin infrastruktur som et viktig vekstområde for gruppen, sier Storkås. 

Med endringen i strategisk retning kunngjorde Endúr også en ambisjon om å bygge et selskap med omsetning på 2-2,5 milliarder kroner i løpet av de neste to årene, med 10-12% EBITDA-margin. Den viktigste driveren for å nå disse målene er en innvannende oppkjøps- og konsolideringsstrategi.
– Et sentralt element i den nye strategien er å bygge en unik tjenesteleverandør innen marin infrastruktur og anlegg, tjenester og løsninger for landbasert akvakultur. Endúr har som ambisjon å etablere et fullservicetilbud innen marin infrastruktur, slik at selskapet kan påta seg store tverrfaglige prosjekter. Endúr innretter seg i dag spesielt mot store prosjekter innen landbasert akvakultur, marin infrastruktur og relaterte områder, sier Storkås. 

Attraktive vekstsegmenter

Den viktigste begrunnelsen for Endúrs strategiske endringer er at både marin infrastruktur og landbasert akvakultur representerer betydelige og attraktive vekstsegmenter, som i stor grad betjenes av en fragmentert leverandør industri. Ved å ta en konsolideringsrolle i markedet for marin infrastruktur kan Endúr etablere en «one-stop shop» som både kan utnytte markedets vekst- og lønnsomhetspotensiale. – Samtidig kan vi etablere oss som en betydningsfull tjenesteleverandør med et bredt tjenestetilbud, noe vi tror vil bli verdsatt av kunder i det som i dag er en fragmentert leverandørindustri for marin infrastruktur, sier Storkås. 

Den første milepælen under den nye strategien var fusjonen mellom Endúr ASA og Oceano AS, bestående av datterselskapene ØPD AS og Installit AS, annonsert i juni og fullført 16. oktober 2020.
Den andre og særlig betydningsfulle milepælen var oppkjøpet av BMO Entreprenør AS, gjennomført med virkning fra 17. desember 2020. BMO Entreprenør er markedsleder innen vedlikehold og rehabilitering av kritisk marin infrastruktur som kaier, havner, dammer, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter. Selskapet betjener både offentlige og private kunder i det norske markedet.

I andre halvdel av 2020 styrket Endúr også konsernets balanse. Dette til dels for å øke selskapets handlerom for videre konsolidering, samt for å sikre tilstrekkelig arbeidskapital for konsernets prosjektrettede virksomhet. Endúr gjennomførte to rettede emisjoner på henholdsvis 100 millioner kroner (juni 2020) og 125 millioner kroner (november 2020). Hovedformålet med sistnevnte var å delfinansiere oppkjøpet av BMO Entreprenør.

Et nytt selskap
Som et resultat av dette arbeidet og disse transaksjonene fremstod Endúr ved utgangen av 2020 som et vesentlig forskjellig selskap og konsern enn ved årets begynnelse, med en styrket balanse, med hoveddelen av konsernets virksomheter og aktiviteter engasjert i industri segmenter med sterke og positive markedsutsikter, og derigjennom, etter styrets oppfatning, en vesentlig styrket plattform å bygge og vokse videre på.
Tidlig i det nye året har Endúr satset videre fra denne plattformen. Utfra selskapets strategi og ambisjon om å vokse og styrke selskapets aktiviteter innen marin infrastruktur, har Endúr gjennomført ytterligere to oppkjøp; Artec Aqua AS, en ledende totalleverandør av landbaserte akvakulturanlegg, og Marcon-Gruppen i Sverige AB, en ledende svensk multitjeneste marine infrastrukturleverandør.

Endúr ASAs fokuserte målsetting om å oppnå lønnsom vekst, hvor ambisjonen om å oppnå 10-12% EBITDA-margin står sentralt, ble videreført også gjennom beslutningene om å avvikle de ulønnsomme datterselskapene Endúr Industrier
AS og ØPD AS, i henholdsvis januar og februar 2021. Begge selskapene hadde oppnådd tiltagende svake økonomiske resultater, kom under ytterligere press som følge av lav ordreinngang, som delvis skyldtes Covid-19, og ville begge ha krevd betydelige likviditets tilskudd for videre drift.

Endúr har lenge investert betydelig tid og ressurser på restruktureringer og forsøkte snuoperasjoner av virksomheter som ikke har oppnådd tilfredsstillende resultater. De seneste eksemplene på dette har vært aktivitetene i Endúr Industrier og ØPD, begge nå avviklet. Å måtte begjære oppbud er alltid uheldig, men ofte nødvendig for at øvrige virksomheter skal stå støtt. Så var også tilfelle her. Endúrs styre er tydelig på at selskapets ressursbruk på restruktureringer og omstillinger innen kort tid må høre fortiden til. Med de mange og altomfattende strukturelle endringene som er gjennomført siden midten av 2020 og inn i 2021, er det styrets oppfatning at Endúr per april 2021 er godt posisjonert til å både realisere og kapitalisere på en strategi med fokus på vekst og lønnsom drift.

Les årsrapporten her

Landbasert oppdrettsanlegg er et av Endúrs store satsingsområder.

Del