Endúr ASA Vedtekter

Vedtekter for Endúr ASA (org. nr. 991 279 539), sist oppdatert 20. april 2023

§1
Selskapets navn er Endúr ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.§2
Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.


§
3
Selskapets virksomhet består i å eie og drive industri- og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av kapital og andre funksjoner for konsernet, samt delta i eller overta annen virksomhet.§4

Selskapets aksjekapital er NOK 16 297 412,50 fordelt på 32 594 825 aksjer hver pålydende NOK 0,5. Selskapets aksjer skal registreres i VPS.

§5
Selskapets styre skal ha fra 5 til 9 medlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

§6
Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.

§7
Selskapet skal ikke ha mer enn en daglig leder, etter styrets nærmere beslutning.

§8
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av
  2. Andre saker som etter allmennaksjeloven hører under

§
9
Selskapet skal ha en valgkomité. Komiteen skal ha 3 medlemmer. Komiteens medlemmer velges av generalforsamlingen, som også velger komiteens leder. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer og skal gi innstillinger til generalforsamlingen omstyrehonorarer.

Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.

§10
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist, som angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager førgeneralforsamlingen. Har aksjeeieren ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang.

§11
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets internettside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§12
Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingsdagen.

***********************