Det vises til børsmelding fra Endúr ASA («Selskapet») kunngjort 11. november 2020 vedrørende vellykket gjennomføring av rettet emisjon ved utstedelse av 104 167 159 nye aksjer («Emisjonsaksjer»), samt børsmelding kunngjort 17. desember 2020 vedrørende gjennomføring og utstedelse av 107 470 870 nye aksjer relatert til oppkjøpet av BMO Entreprenør AS («Vederlagsaksjer»).

Finanstilsynet har i dag, 22. desember 2020, godkjent et prospekt utarbeidet av Selskapet for (i) notering av 107 470 870 Vederlagsaksjer utstedt i forbindelse med oppkjøpet av BMO Entreprenør AS, og (ii) notering av 5 042 862 Emisjonsaksjer. De resterende 99 124 297 Emisjonsaksjene har allerede blitt notert på Oslo Børs 18. november 2020. Vederlagsaksjene og de unoterte Emisjonsaksjene har blitt registrert på et separat ISIN i påvente av godkjennelse av prospektet. Disse aksjene vil bli notert og omsettelige på Selskapets vanlige ISIN 23. desember 2020.

I tillegg vises det til børsmelding kunngjort av Selskapet 17. desember 2020 og 18. desember 2020 vedrørende henholdsvis (i) utstedelse av 20 833 332 nye aksjer i tilknytning til konvertering av enkelte aksjonærlån og (ii) utstedelse av 2 084 140 nye aksjer i forbindelse med delvis konvertering av det konvertible lånet med Eastern European Investment Management Sp Z.O.O. Disse aksjene vil bli notert og omsettelige på Selskapets vanlige ISIN 23. desember 2020 under de aktuelle unntakene fra kravet til publisering av prospekt.

Prospektet vil være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.endur.no.

Utskrifter av prospektet kan hentes gratis ved Selskapets kontorer med adresse Damsgårdsveien 229, 5160 Laksevåg, Bergen.

Selskapets aksjekapital er etter utstedelse av de nevnte aksjer NOK 7 326 675,36 fordelt på 732 667 536 aksjer hver med en pålydende verdi på NOK 0,01 per aksje.

Innholdet i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

2020_des_Endúr_Prospectus_final

Del